// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Dlaczego nie warto zwlekać z uzyskaniem prawa jazdy kat: „B” i szanować uzyskane uprawnienia?

Do 4 czerwca 2018 roku odłożono wprowadzenie w życie przewidzianych w Ustawie o Kierujących Pojazdami przepisów dotyczących okresu próbnego i ograniczeń dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii „B”.

 Termin ten przekładano z powodu  trwającej modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących (CEPiK) obejmującej Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK). Prace nad tym ostatnim systemem zmierzają ku  końcowi, a jego wdrożenie planowane jest właśnie na początek czerwca 2018 roku. Mogą jednak być ukończone wcześniej, jak ma to miejsce w przypadku Centralnej Ewidencji Pojazdów, która po modernizacji miała obowiązywać również od 4 czerwca przyszłego roku, a wejdzie w życie 13 listopada tego roku.

Co czeka młodych kierowców i tych którzy utracą uprawnienia?

Mówiąc najogólniej, będą to różnorodne ograniczenia oraz dodatkowe koszty.

Dwuletni okres próbny,   

liczyć się będzie od dnia wydania dokumentu ( nie od daty odebrania). Obejmować on będzie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii „ B”, oraz kierowców, którzy utracą po tej dacie ( 4 .06.2018) uprawnienia do kierowania za ponowne przekroczenie 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia skierowania ich na kurs reedukacyjny. Szkolenie reedukacyjne ma być prowadzone odpłatnie przez WORD-y wynosić ma 28 godzin zajęć teoretycznych i warsztatów.

Jeżeli kierowca popełni jednocześnie kilka wykroczeń za które suma punktów przekroczy liczbę 10 to otrzyma on 10 punktów.

Do czego będzie zobowiązany kierowca i jakie będą obowiązywały go zakazy w czasie trwania okresu próbnego?

  • w okresie 8 miesięcy będą obowiązywać ich ograniczenia prędkości:

– 50 km/ godz. w obszarze zabudowanym ( bez względu na porę dnia)

– 80 km/ godz. po za obszarem zabudowanym

– 100km/ godz. na autostradzie i drodze ekspresowej

  • w okresie 8 miesięcy nie będzie mógł podjąć pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego dla prawa jazdy kategorii „B”
  • w okresie 8 miesięcy nie będzie mógł osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii „B”
  • w okresie 8 miesięcy będzie mógł kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z przodu i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

Są podzielone opinie co do obowiązku odbycia między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy kursu dokształcającego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD-ach, oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym organizowanego przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Prawdopodobnie nie będzie takiego obowiązku.

Okres próbny będzie przedłużony o kolejne dwa lata,

jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Starosta wyda decyzję o przedłużeniu okresu próbnego o czas zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania osobie posiadającej prawo jazdy gdy ona nie przedstawi w wyznaczonym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem.

Okres próbny dotyczyć będzie również osoby,

którym wydanie polskiego prawa jazdy nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, oraz nie będzie możliwe ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.

Starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

  • stwierdzenia:

– na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

-na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

-utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego,

-niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy przez osobę ubiegającą się o przywrócenie uprawnień do kierowania lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok,

-ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny,

-popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

-orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Warto pamiętać, że już obecnie obowiązują przepisy, na podstawie których może być zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy, w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/godz. w obszarze zabudowanym.

Wymienione powyżej przepisy warto zapamiętać, nie zwlekać z uzyskaniem uprawnień na dotychczasowych zasadach i starać się poruszać po polskich ( i nie tylko polskich) drogach tak, aby stracić prawa jazdy.

 

Jan Szumiał