// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Rośnie liczba kandydatów na kursach prawa jazdy

Od 4 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczące okresu próbnego i ograniczeń dla nowo upieczonych kierowców. Wielu chętnych aby zdążyć uzyskać prawo jazdy na dotychczasowych warunkach zapisuje się na kursy prawa jazdy już dziś. Przypomnijmy jakie zmiany nastąpią od 2016 roku:

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska po tym terminie prawo jazdy kategorii B, trwać będzie 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie jej wydany ten dokument.
1. W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:
1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
– kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w formie zajęć teoretycznych trwających 2 godziny (płatny)
– praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę (płatne)
2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.
3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego — przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
2. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie:
1) przekraczanie prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
2) kierowanie pojazdem nieoznakowanym nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;
3) podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4) osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
3. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawi w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem
4. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekaże niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.
5. Starosta prześle kierowcy i administratorowi centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego.
Jan Szumiał Praska Auto Szkoła