// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Konsekwencje za jazdę bez ważnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pojazdu (OC).

Blisko 53 mln złotych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ofiarom wypadków spowodowanych przez sprawców wypadków nie posiadających ubezpieczenia lub niezidentyfikowanych. UFG nie ma własnych dochodów w związku z czym koszty tych zdarzeń ponosimy wszyscy. Wkalkulowane jest to w opłaty pozostałych osób terminowo i regulaminowo uiszczających opłaty ubezpieczeniowe. Za brak ważnej polisy ubezpieczenia OC grożą surowe i nieuchronne kary finansowe. Jakie one są?

Wysokość i tryb nakładania określają przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i nie podlegają negocjacjom. Ustalane są wg minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłaty karnej za brak OC zależna jest od rodzaju pojazdu.

W przypadku;

  • samochodu osobowego – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego i autobusu – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kara za okres pozostania pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej:

– do 3 dni – wynosi 20 % pełnej opłaty karnej

– od 4 do 14 dni – wynosi 50 % pełnej opłaty karnej

– powyżej 14 dni – wynosi 100 % pełnej opłaty karnej

W 2012 roku opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC:

 

gradacja

opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe

i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100 %

3000 zł

4500 zł

500 zł

150 zł

50 %

1500 zł

2250 zł

250 zł

20 %

600 zł

900 zł

100 zł

 

Ubezpieczenie OC musimy opłacać niezależnie od tego czy pojazd jest użytkowany, czy garażowany. Wyjątkiem są pojazdy muzealne.

Gdy spowodujemy wypadek drogowy lub kolizję nie posiadając ubezpieczenia OC narażeni jesteśmy dodatkowo na wypłatę wysokiego odszkodowania za wszelkie szkody, nie tylko materialne ale i osobowe.

Jeśli nie wpłacimy kar dobrowolnie, będą ściągane ( zgodnie z procedurami administracyjnymi) przez Urząd Skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Jan Szumiał

Praska Auto Szkoła